Text íntegre del desmentiment de l’institut Martin Luther King

Rate this post

El president de l’Institut Martin Luther King Jr., Clayborne Carson, ha desmentit a través d’un article publicat al seu blog l’article publicat per El Confidencial.

Text traduït al català

Sobre Martin Luther King, Jr., i el moviment independentista català

He quedat sorprès i molest avui al descobrir que se m’havia citat malament en un diari espanyol que afirmava que jo creia que Martin Luther King, Jr. s’hauria oposat al moviment independentista català. Això és una distorsió de les meves respostes a les preguntes d’un periodista espanyol sobre si els defensors de la independència de Catalunya estan jutificats a utilitzar el nom de King per recolzar la seva lluita. Per corregir els malentesos, vull aclarir sis punts: En primer lloc, no parlo per King i no vull endevinar les seves opinions sobre els problemes actuals que mai va abordar durant la seva vida. En segon lloc, estic agraït quan qualsevol moviment decideix utilitzar el tipus de tàctiques i estratègies no violentes que King va advocar. King no era el propietari ni l’inventor de l’idea de la resistència no violenta a la injustícia, i és admirable quan un moviment adopta els principis no violents perfeccionats per King i altres líders i moviments anteriors. Tercer, a mi personalment m’inquieta quan manifestants o líders no violents són reprimits o castigats amb violència per la policia i els funcionaris de l’estat. En quart lloc, quan el periodista i jo vam comentar la possibilitat que la secessió de la pròspera regió de Catalunya pogués danyar la resta d’Espanya, vaig reconèixer que això podria ser el cas. En cinquè lloc, quan el periodista i jo vam discutir si era correcte comparar l’opressió dels catalans amb la dels negres americans, vaig mostrar el meu escepticisme en la comparació directa entre les dues situacions. Sisè, i per acabar, tot i que he visitat Barcelona en diverses ocasions i he seguit les noticies de la premsa sobre el moviment independentista, aquesta no és la meva àrea d’especialització. Mai he parlat amb cap líder català (encara que m’agradaria tenir l’oportunitat de fer-ho). He dedicat les últimes tres dècades a estudiar les paraules que King realment va dir durant la seva vida, i no a especular sobre les coses que podria haver dit si la seva vida no s’hagués truncat per el seu assassinat.

Text original

On Martin Luther King, Jr., and the Catalan Independence Movement

I was shocked and disturbed today to discover that I had been misquoted in a Spanish newspaper that claimed I believe Martin Luther King, Jr. would have opposed the Catalan independence movement. This distorts what I actually said in response to a Spanish reporter’s questions about whether proponents of Catalan independence were justified in using King’s name to support their struggle. In order to correct misunderstandings, I wish to clarify six points: First, I don’t speak for King or wish to guess his views about current issues that he never addressed during his lifetime. Second, I’m pleased when any movement chooses to use the kind of nonviolent tactics and strategies that King advocated. King did not own or invent the idea of nonviolent resistance to injustice, and it is admirable whenever a movement adopts the nonviolent principles perfected by King and other previous leaders and movements. Third, I am personally disturbed whenever nonviolent protesters and leaders are violently suppressed or punished by police and government officials. Fourth, when the reporter and I discussed the possibility that the secession of the prosperous Catalonia region might damage the rest of Spain, I conceded that this might be the case. Fifth, when the reporter and I discussed whether it was right to compare the oppression of Catalans to that of black Americans, I expressed skepticism that the two situations were directly comparable. Sixth, and finally, although I’ve visited the Barcelona on several occasions and have followed press reports about the independence movement, this is not my area of expertise. I have never talked to any Catalan leaders (although I would welcome a chance to do so). I’ve devoted the past three decades to studying what King actually said during his lifetime rather than speculating about what he might have said if his life had not been cut short by assassination.

Anar a la font
El Nacional

Powered by WPeMatico

Translate »