S’aprova el Decret d’admissió i programació de l’oferta educativa

El Govern ha aprovat el Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. És la principal mesura de les previstes en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

El principal objectiu del Decret és millorar l’equitat i combatre la segregació escolar. També vol establir els criteris per a la gestió del procés d’admissió. Per primera vegada, es regula el procediment d’admissió un cop iniciat el curs escolar.

Algunes de les mesures previstes són:

 • Avaluació anual dels nivells de segregació de cada centre.
 • Detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 • Es preveu la reducció del nombre màxim d’alumnes per grup.
 • Ajuts per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés de l’alumnat socioeconòmicament vulnerable a les activitats complementàries i als serveis escolars.

Nou barem de puntuació en l’admissió per al curs 2022-2023

Criteris prioritaris:

 1. L’existència de germans matriculats al centre: 50 punts. En l’anterior decret de 2007, que s’aplica actualment, suposa 40 punts.
 2. La proximitat del domicili al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l’alumne o alumna que sigui major d’edat: entre 30 i 10 punts. Igual que en l’anterior Decret.
 3. La renda per càpita de la unitat familiar, tenint en compte les especificitats que per al seu càlcul s’apliquin a les famílies que tinguin la condició de família nombrosa: 15 punts. Actualment, 10 punts.
 4. L’expedient acadèmic, en el cas del batxillerat: fins a 10. Actualment se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementaris:

 1. Que el pare, mare, tutor o tutora legal treballi en el centre: 10 punts. Ara és un criteri prioritari que atorga 40 punts.
 2. La condició de família nombrosa: 10 punts. Actualment, 15 punts.
 3. Que l’alumne hagi nascut de part múltiple: 10 punts. Es tracta d’un nou criteri.
 4. La condició de família monoparental: 10 punts. Ara atorga 15 punts.
 5. La situació d’acolliment familiar de l’alumne o alumna: 10 punts. Es tracta d’un nou criteri.
 6. La concurrència de discapacitat en l’alumne o alumna o en el seu pare, mare, germans i germanes: 15 punts. Actualment, 10 punts com a criteri prioritari.
 7. La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme, acreditada d’acord amb el règim regulador: 10 punts. També és un nou criteri.

El Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC. No obstant, s’anirà desplegant en els propers cursos.

gencat.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: