Rajoy demana la suspensió al TC de 3 lleis catalanes

Rate this post

El govern espanyol ha aprovat la presentació de tres recursos d’inconstitucionalitat –amb suspensió immediata– davant del Tribunal Constitucional per diversos articles de tres lleis catalanes.

La primera, la llei de comerç, serveis i fires de Catalunya (aprovada al Parlament l’1 d’agost de 2017). El recurs s’aplica contra els articles 8.3, 20.6, 36.2.b), 37.1.j) i k), 37.2, 38.5 y .6, 69, 72.1.b), a més de la disposició transitòria primera. Segons el redactat, la motivació és una vulneració de la Llei d’Horaris Comercials i la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista en matèria de promocions comercials. Sobre el règim lingüístic, la Llei s’impugna per la regulació del règim lingüístic que regulen l’exercici de l’activitat comercial i la prestació de serveis i les infraccions lleus, respectivament.

La segona és la llei catalana de canvi climàtic (aprovada al Parlament l’1 d’agost de 2017). El recurs s’aplica contra els articles 2.2.e), 4.e), 5, 6, 7, 8, 11, 16.3, 19, 21.4, 24.3, 24.4, 39.3, 40 a 50, 51, 52; les disposicions addicionals primera, segona, tercera i setena; la disposició transitòria tercera; i les disposicions finals, cinquena i sisena. La motivació: els articles impugnats envaeixen les competències que l’article 149.1 de la Constitució atribueix a l’Estat en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica (regla 13a), bases de règim miner i energètic (regla 25a) i legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d’establir normes addicionals de protecció (regla 23a).

La tercera, la llei catalana de serveis de transport de viatgers en vehicles de fins nou places. El recurs és contra l’article 1 d’aquest decret llei de la Generalitat de Catalunya d’1 d’agost de 2017. La motivació: “En la mesura que l’article 1 aborda l’establiment de regles relatives a la transmissió de les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor, assenyalant en conseqüència, normes que determinen el règim jurídic de les mateixes, ha de considerar-se que excedeix l’àmbit de les competències delegades i, per tant, està envaint una competència que només correspon a l’Estat”.

Anar a la font
Estefania Molina

Powered by WPeMatico

Translate »